תואר ראשון ושני בנושא עמיות יהודית ומדינת ישראל | פנים

תואר ראשון ושני בנושא עמיות יהודית ומדינת ישראל

מבחינה חברתית ודמוגרפית העולם היהודי משנה את פניו בדורות האחרונים. מודרנה

וחילון לצד חזרה למסורת; שילוב בחברה הסובבת יחד עם תהליכי הדרה. כל זה גם בישראל

וגם בתפוצות. כיצד זה קורה? מה הם היחסים המורכבים בין התהליכים? בין ישראל לבין

התפוצות? בין מרכז לבין פריפריה?

* תכנית זאת מקנה לסטודנטים כלים להבנת אירועים מכוננים בתולדות היהודים בזמן

החדש )השואה, הקמת מדינת ישראל, הגירת היהודים(; בתפוצות היהודיות המרכזיות בדורות

האחרונים )צפון אמריקה ודרומה, צפון אפריקה והמזרח התיכון, מזרח אירופה ומערבה(

ובמדינת ישראל )סוגיות יסוד בחברה הישראלית ושסעיה, יחסים עם התפוצות(.

* התכנית מקנה את הכלים להבנת מורכבותה של מדינת ישראל ושל הקיום היהודי בתפוצות.

* תכנית זאת מתקיימת במתכונת מרוכזת, פעם בשבוע. ניתן ללמוד אותה בשנה אחת

בשלושה סמסטרים עוקבים )כולל סמסטר קיץ( או בשנתיים בארבעה סמסטרים.

* שליחים ובוגרי מכינות יוכלו להשלים חלק מחובותיהם באמצעות כלים של למידה מרחוק

)קורסים מתוקשבים, התיעצויות באמצעות SKYPE.)

* השליחים שירצו בכך יוכלו לכתוב את תיזת ה-מ.א. שלהם על הקהילות בהן הם ניצבים

ועל סמך חומרים שיאספו בהן.

דרום
ירושלים
מרכז
תאריך פתיחה: 
01.9.2017
שעה\זמן: 
2017 - 08:00
מוכר לגמול: 
לא מוכר
כוללת לינה: 
לא כולל לינה
פנים איגוד ארגוני יהדות ישראלית

הארגונים שלנו